Hrvatski dating

But because decomposition happens at different speeds in different places, it's not possible to compare bones from different sites.As not all objects absorb fluorine at the same rate, this also undermines the accuracy of such a dating technique.Fluorine absorption dating is a method used to determine the amount of time an object has been underground.Fluorine absorption dating can be carried out based on the fact that groundwater contains fluoride ions.Temeljem navedenog, proizvođači iz Unije mogu podnijeti pisani zahtjev za reviziju koji Europska komisija, Glavna uprava za trgovinu (European Commission, Directorate-General for Trade (Unit H-1), CHAR 4/39, 1000 Bruxelles, Belgija (2)) mora primiti u bilo kojem trenutku od dana objave ove obavijesti, ali najkasnije tri mjeseca prije datuma navedenog u tablici u nastavku. Member States shall require the feeder UCITS to submit to its competent authorities no later than two months after the date on which the master UCITS informed it of the binding decision to liquidate, the following: Države članice moraju zahtijevati od napajajućeg UCITS-a da svojim nadležnim tijelima dostavi najkasnije u roku od dva mjeseca nakon datuma kad ga je glavni UCITS obavijestio o obvezujućoj odluci o likvidaciji, sljedeće: Such summarised inspection report shall specify at least the date and place of the inspection, identification of the inspection platform, identification of the inspected target and type of infringement detected. Prijevod sjećanja su stvorili čovjeka, već usklađeni na računalu, što bi moglo dovesti do pogreške. Once identified, investments shall be prioritised according to their contribution to mobility, sustainability, to reducing greenhouse gas emissions, and to the Single European Transport Area, in accordance with the vision set out in the White Paper entitled "Roadmap to a Single European Transport Area – Towards a competitive and resource efficient transport system", highlighting that a significant reduction in greenhouse gases is required in the transport sector. o utvrđivanju jedinstvenih pravila i jedinstvenog postupka za sanaciju kreditnih institucija i određenih investicijskih društava u okviru jedinstvenog sanacijskog mehanizma i jedinstvenog fonda za sanaciju te o izmjeni Uredbe (EU) br.Nakon što budu identificirana, u ulaganjima se određuju prioriteti ovisno o njihovu doprinosu mobilnosti, održivosti, smanjenju emisije stakleničkih plinova i jedinstvenom europskom prometnom prostoru, u skladu s vizijom iz Bijele knjige pod nazivom „Plan za jedinstveni europski prometni prostor – put prema konkurentnom prometnom sustavu unutar kojeg se učinkovito gospodari resursima”, naglašavajući da je u prometnom sektoru potrebno znatno smanjenje emisije stakleničkih plinova.( 8 ) Regulation (EU) No 806/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 July 2014 establishing uniform rules and a uniform procedure for the resolution of credit institutions and certain investment firms in the framework of a Single Resolution Mechanism and a Single Resolution Fund and amending Regulation (EU) No 1093/2010 (OJ L 225, 30.7.2014, p.( 8 ) Uredba (EU) br. 1093/2010 (SL L 225, 30.7.2014., str.extending the effects of the Decision establishing an exchange, assistance and training programme for the protection of the euro against counterfeiting ("Pericles" programme) to the Member States which have not adopted the euro as the single currencyo proširenju učinaka Odluke o uspostavi programa razmjene, pomoći i osposobljavanja za zaštitu eura od krivotvorenja (Program „Periklo”) na države članice koje nisu usvojile euro kao jedinstvenu valutu Because of their special character because they comprise of several single securitisation positions, ABCP programs (defined in Article 242(9) of CRR) are exempted from reporting in columns 120 and 130.

pala za 50 % u 2012., što se najviše odnosilo na domaćinstva udovica i samohranih majki; izražava zabrinutost i zbog činjenice da razina učinkovitosti europskih socijalnih politika koje se primjenjuju u nekim državama članicama predstavlja samo trećinu europskog prosjeka; stoga poziva države članice na jačanje socijalnih politika prvenstveno usmjerenih na nezaposlene kao sredstva za rješavanje porasta siromaštva, posebice među ženama;15 By its first question, the referring court asks, in essence, whether Article 6(1) of Regulation No 44/2001 must be interpreted as meaning that it may, under that provision, be expedient to hear and determine applications together to avoid the risk of irreconcilable judgments resulting from separate proceedings in the case of an action for damages, and for disclosure in that regard, brought jointly against undertakings which have participated in different places and at different times in a single and continuous infringement, as found by a decision of the Commission, of the prohibition of anti-competitive agreements, decisions and concerted practices provided for in EU law, even where the applicant has withdrawn its action against the sole co-defendant domiciled in the same State as the court seised.15 Svojim prvim pitanjem, sud koji je uputio zahtjev želi saznati, u biti, treba li članak 6. A discussion of certain spectrum allocation and usage parameters falling under national responsibility in the context of the Radio Spectrum Policy Group could generate meaningful single market effects. Prijevod sjećanja su stvorili čovjeka, već usklađeni na računalu, što bi moglo dovesti do pogreške. Sedam IT je jedan od vodećih hrvatskih pružatelja informatičko-komunikacijskih rješenja i usluga.Optimizacijom poslovnih procesa i podrškom u odlučivanju i upravljanju omogućavamo korisnicima ostvarenje poslovnih ciljeva i povrat uloženih sredstava.The competent authorities and single point of contact shall, whenever appropriate and in accordance with national law, consult and cooperate with the relevant national law enforcement authorities and national data protection authorities.Nadležna tijela i jedinstvena kontaktna točka, kad god je to prikladno i u skladu s nacionalnim pravom, savjetuju se relevantnim nacionalnim tijelima za izvršavanje zakonodavstva i nacionalnim tijelima za zaštitu podataka te s njima surađuju.

Leave a Reply

  1. Sex chat roulettes 24-Feb-2016 02:25

    You also welcome to make friends who have registered on Chatkk community.

  2. Free adult phone chat in wi 14-Feb-2016 03:50

    Enter in the x Roulette room to get total random sexchats with sexy strangers in front of their webcam.